Schrif­te­lijke vragen over openbaar subsi­die­re­gister


Indiendatum: 14 okt. 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake subsidieregister onder de WOO

Tijdens de vergadering van de Commissie voor advies op 10 november 2022 stond het RKC onderzoek naar subsidieverwerving en -verlening door AGV op de agenda. Daar gaf rekenkamercommissielid mevrouw Sierts (3:06:00) het AB het volgende mee over het subsidieregister. Volgens de Wet Open Overheid die is ingegaan per 1 mei 2023 valt "Subsidies openbaar maken" onder de 17 informatiecategorie├źn die actief openbaar gemaakt moeten worden.

Hoe/waar kunnen wij het subsidieregister van waterschap Amstel, Gooi en Vecht inzien?

Indiendatum: 14 okt. 2023
Antwoorddatum: 12 jan. 2024

Hoe/waar kunnen wij het subsidieregister van waterschap Amstel, Gooi en Vecht inzien?

Op grond van artikel 3.1 Woo moeten bestuursorganen informatie over de uitvoering van beleid actief openbaar maken. Dit is een inspanningsverplichting. Daarnaast worden bestuursorganen verplicht bepaalde informatiecategorie├źn (waaronder besluiten over subsidies gericht aan niet-natuurlijke personen) openbaar te maken. Dit volgt uit artikel 3.3 Woo. De Woo is in 2022 niet geheel maar gedeeltelijk in werking getreden. De actieve openbaarmakingsverplichting uit artikel 3.3 Woo geldt nog niet. Op een later (nog te bepalen) moment gaat deze verplichting in.

Dit laat onverlet dat bestuursorganen wel, vrijwillig, informatiecategorie├źn actief openbaar kunnen maken op hun eigen website. Om de uitvoeringslasten te beperken introduceert artikel 3.3a Woo een alternatieve manier van openbaar maken van informatie over subsidies. In plaats van de openbaarmaking van integrale documenten mogen de wezenlijke elementen uit de genoemde documenten in een overzicht worden gepresenteerd. De informatie over beschikkingen inzake subsidies aan anderen dan natuurlijke personen kunnen we openbaar maken in een voor personen elektronisch raadpleegbaar overzicht.

AGV heeft nog geen subsidieoverzicht(en) gepubliceerd. AGV heeft drie subsidieregelingen:

  • Subsidie voor bodem en water;
  • Subsidie voor recreatie, landschap en cultuurhistorie;
  • Subsidie voor groen en water.

AGV zal in het eerste kwartaal van 2024 voor het eerst subsidieoverzichten gaan publiceren, via de AGV-website, met ingangsdatum 1-1-2023. Vooralsnog niet de in Woo-artikel 3.3a genoemde updates binnen 2 weken, maar met elk kwartaal een update.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over blauwalg in vijver Hilversum

Lees verder

Schriftelijke vragen over lelieteelt

Lees verder