Schrif­te­lijke vragen over lelie­teelt


Indiendatum: 14 nov. 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake gangbare lelieteelt

Op 19 oktober jl lazen wij dit bericht: https://www.nu.nl/klimaat/6285... Dit roept enkele vragen bij ons op:

1. Is bekend of binnen AGV ook (niet-biologische) sierbollen worden gebruikt als rustgewas?

2. Heeft AGV de mogelijkheid om strengere eisen te stellen dan de landelijke overheid voorschrijft als het gaat om rustgewassen en zo ja, worden er inderdaad strengere eisen gesteld?

In het bericht staat dat in sommige gebieden de normen voor de concentratie van landbouwgif in water een duizendvoud worden overschreden.

3. Wat is er bekend binnen AGV over overschrijding van de normen?

4. Hoe wordt er gehandhaafd op overschrijding van genoemde normen?

5. Maakt u zich, net als onze fractie ook zorgen over het gebruik van sierbollen als rustgewas?

Wij zien dit, wetende hoe vervuilend het is, als misbruik van de subsidieregeling.

6. Bent u het daarmee eens?

7. Hoe wil AGV hiermee omgaan wat betreft strengere regels en signalen naar de landelijke overheid?

8. Bent u bereid, in navolging van Urgenda, een oproep te doen aan de landelijke overheid om de regels aan te scherpen?

Indiendatum: 14 nov. 2023
Antwoorddatum: 12 jan. 2024

1. Is bekend of binnen AGV ook (niet-biologische) sierbollen worden gebruikt als rustgewas?

Rustgewassen worden door het 7e Nitraatactieprogramma alleen voorgeschreven in zand en lössgronden in Nederland. Op bijgaand kaartje is te zien dat deze grond zich niet in het beheergebied van AGV bevindt. In ons beheergebied is de grond ook niet geschikt voor bollenteelt. Dit is te zien op de bijgevoegde kaartjes met landgebruik in Nederland en agrarisch landgebruik in AGV. In ons gebied bestaat het agrarisch landgebruik voor 94% uit grasland.

2. Heeft AGV de mogelijkheid om strengere eisen te stellen dan de landelijke overheid voorschrijft als het gaat om rustgewassen en zo ja, worden er inderdaad strengere eisen gesteld?

Dit is in ons gebied niet van toepassing.

3. In het bericht staat dat in sommige gebieden de normen voor de concentratie van landbouwgif in water een duizendvoud worden overschreden. Wat is er bekend binnen AGV over overschrijding van de normen?

Wij meten op een aantal punten gewasbeschermingsmiddelen, o.a. voor de KRW, m.n. nabij glastuinbouw. Hier komen wel eens normoverschrijdingen voor, maar niet veel stoffen of in grote mate. Verder wordt op verschillende plekken de toxiciteit gemeten, dit geeft een beter inzicht in het effect van (de combinatie van) verontreinigende stoffen op de ecologie, maar hier zijn nog geen vaste normen voor. Wel kunnen wij hier zien of er een verslechtering plaatsvindt en gericht zoeken naar een mogelijke oorzaak/veroorzaker.

4. Hoe wordt er gehandhaafd op overschrijding van genoemde normen?

Zie het antwoord op vraag 3. Het waterschap houdt daarnaast toezicht op naleving van de geldende wet- en regelgeving binnen het beheersgebied en treedt handhavend op als dit nodig is.

5. Maakt u zich, net als onze fractie ook zorgen over het gebruik van sierbollen als rustgewas?

In ons gebied speelt dit probleem niet.

6. Wij zien dit, wetende hoe vervuilend het is, als misbruik van de subsidieregeling. Bent u het daarmee eens?

Wij denken dat u hiermee doelt op de mogelijkheid om rustgewassen deel uit te laten maken van de ecoregeling van het GLB. Dit is ons gebied niet aan de orde omdat deze mogelijkheid alleen bestaat op zand en lössgronden.

7. Hoe wil AGV hiermee omgaan wat betreft strengere regels en signalen naar de landelijke overheid?

Dit is voor AGV niet van toepassing.

8. Bent u bereid, in navolging van Urgenda, een oproep te doen aan de landelijke overheid om de regels aan te scherpen?

Nee. Dit is niet aan ons.