Vragen over drijvend zwembad in het Amster­damse Bos


Indiendatum: jun. 2015

Schriftelijke vragen van het Algemeen Bestuurslid Jeroen Brink namens de fractie van de Partij voor de Dieren inzake aanleg van een drijvend zwembad in het Amsterdamse Bos

Amsterdam, 1 juni 2015

Aan de leden van het Dagelijks Bestuur AGV,

In het Parool van 28 april 2015 is te lezen dat in het Amsterdamse Bos, in De Poel, een drijvend zwembad wordt aangelegd met daarbij horeca. De gemeente Amstelveen beheert dit gedeelte van het Amsterdamse bos. In een brief aan de Amstelveense gemeenteraad van 10 maart 2015 is te lezen:

‘Een kans doet zich voor nu Waternet de in 2010 voor de campagne Schoon Water ontwikkelde pontons Bad Buiten tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar heeft: vijf aaneengeschakelde pontons met drijvend zwembad, sanitaire voorzieningen, kleedhokjes, een overdekte bar met keuken en terras met zitjes en loungebanken.’

En: ‘Er moet in korte tijd veel gebeuren: de benodigde vergunningen, geringe aanpassingen aan de oever, afspraken met het Amsterdamse Bos en participatie met Wijkplatform, Groenraad en ondernemers.’

De locatie waar het zwembad is gepland ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de EHS geldt een nee, tenzij-principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Alleen dan kan de ingreep doorgaan, maar niet zonder meer. De initiatiefnemer moet zorgen dat de nadelige effecten op de natuur worden verzacht (ook wel ‘mitigatie’ genoemd). Als mitigatie niet mogelijk of niet voldoende is, dan moet de initiatiefnemer gaan compenseren, dat wil zeggen de verloren gegane natuur op een andere plek vervangen door nieuwe natuur.

Gezien het vorenstaande wil ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  1. Is het DB bekend met de verkoop van de pontons van het Bad Buiten project door Waternet aan de gemeente Amstelveen?
  2. Welke verantwoordelijkheid heeft Waternet in haar hoedanigheid als verkoper van het zwembad, en het DB als haar mandaat verstrekker, ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur, waarin De Poel gesitueerd is?
  3. Heeft Waternet bij de verkoop van de pontons bedongen dat indien de pontons daadwerkelijk geplaatst worden in de EHS, dat er dan in ieder geval mitigatie of compensatie gaat plaatsvinden? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van het water in de De Poel indien de pontons in dit natuurwater geplaatst worden?
  5. Zijn er door het DB dan wel Waternet afspraken gemaakt met de gemeente Amstelveen over het veiligstellen dan wel verbeteren van de waterkwaliteit in De Poel? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, is het DB dan bereidt om hier alsnog afspraken over te maken met de gemeente Amstelveen, en indien niet, waarom niet?
  6. Wat vindt het DB er van dat Waternet assets verkoopt aan partijen die deze vervolgens willens en wetens in de EHS plaatsen?
  7. Heeft het DB contact gehad met het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar De Poel onderdeel van uitmaakt, over deze plannen? Zo ja, wat is er uit deze gesprekken naar voren gekomen? Zo nee, is het DB bereidt om alsnog met Rijnland in contact te treden om af te stemmen over deze plannen en de mogelijk nadelige gevolgen, en indien niet, waarom niet?

Het lid van het Algemeen Bestuur AGV,

J. Brink

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 16 jun. 2015

Op 1 juni 2015 heeft de heer Brink namens de fractie van de Partij voor de Dieren inzake aanleg van een drijvend zwembad in het Amsterdamse Bos De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1
Is het DB bekend met de verkoop van de pontons van het Bad Buiten project door Waternet aan de gemeente Amstelveen?
Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Welke verantwoordelijkheid heeft Waternet in haar hoedanigheid als verkoper van het zwembad, en het DB als haar mandaat verstrekker, ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur, waarin De Poel gesitueerd is?
Antwoord 2
Waternet heeft het drijvend zwembad verkocht aan de gemeente Amstelveen, waarbij kennis is genomen van het voornemen van de gemeente om de poel op te waarderen. Waternet heeft er alle vertrouwen in dat de
gemeente de wettelijke procedures in acht neemt om het zwembad daar op een verantwoorde manier te kunnen exploiteren. Waternet heeft ingestemd met de ontbindende voorwaarde dat de gemeente de benodigde vergunningen mbt de natuurlijke inpassing verkrijgt. Het DB hiervan kennis genomen.

Vraag 3
Heeft Waternet bij de verkoop van de pontons bedongen dat indien de pontons daadwerkelijk geplaatst worden in de EHS, dat er dan in ieder geval mitigatie of compensatie gaat plaatsvinden? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van het water in de De Poel indien de pontons in dit natuurwater geplaatst worden?
Antwoord 4
BadBuiten heeft een aansluiting op het riool en wordt gevuld met drinkwater.

Vraag 5
Zijn er door het DB dan wel Waternet afspraken gemaakt met de gemeente Amstelveen over het veiligstellen dan wel verbeteren van de waterkwaliteit in De Poel? Zo ja, welke afspraken zijn hierover gemaakt? Zo nee, is het DB dan bereidt om hier alsnog afspraken over te maken met de gemeente Amstelveen, en indien niet, waarom niet?
Antwoord 5
De Poel ligt in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Rijnland. AGV heeft daarover geen afspraken met de gemeente.

Vraag 6
Wat vindt het DB er van dat Waternet assets verkoopt aan partijen die deze vervolgens willens en wetens in de EHS plaatsen?
Antwoord 6
Zie antwoorden bij vragen 2 en 3.

Vraag 7
Heeft het DB contact gehad met het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar De Poel onderdeel van uitmaakt, over deze plannen? Zo ja, wat is er uit deze gesprekken naar voren gekomen? Zo nee, is het DB bereidt om alsnog met Rijnland in contact te treden om af te stemmen over deze plannen en de mogelijk nadelige gevolgen, en indien niet, waarom niet?
Antwoord 7
Neen. Zie antwoord bij vragen 2 en 3.

Interessant voor jou

Vragen naar aanleiding van voorlopige richtingen Deltaprogramma

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de plasticsoep in grachten

Lees verder