Vragen maar aanleiding tussen­tijdse evaluatie Water­be­heerplan AGV 2010-2015


Indiendatum: jan. 2013

Tijdens de eerste commissie vergadering van 2013 zijn bij de vollgende vragen gesteld:

Agenda punt 7 7. Tussentijdse evaluatie Waterbeheerplan 2010-2015

Pag 6 – 26 begint erg positief, maar daarna komt de relativering: We gebruiken te veel vrijstellingen en doen te weinig met de landbouwproblematiek en anticiperen te weinig op de klimaat verandering?

Vrij serieuze zaken: Wat wordt hier mee bedoeld:

 1. welke vrijstellingen gebruikt AGV? Of gaat dat over andere waterschappen?
 2. Welke landbouwproblematiek binnen AGV en
 3. welke klimaatveranderingen binnen AGV; ik vraag dus niet naar algemene zaken, maar die zaken die genoemd worden, en binnen ons gebied spelen.
 4. wanneer komt de tussenrapportage

Pag 6 – 26 Richtlijn Overstroming Risico
In de richtlijn staat “7 lid 2: vermindering potentiële negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid, en, indien nodig geacht, aan niet-structurele initiatieven en/of aan de vermindering van de kans op overstromingen."

 1. Hier staat geen woord over dieren, gehouden of anderszins; is dit geen omissie en is hier een rol weggelegd voor AGV? We maken per slot van rekening deel uit van het schrijfteam…

Pag 8-26: De nieuwe Omgevingswet

Deze wet kent in het algemeen een versimpeling met name bij handhaving.

 1. welke zijn de verschillen tussen waterbeheerplannen en waterbeheerprograma’s, is daar een simpele lijst van te geven?
 2. Kunnen we een korte analyse krijgen wat concrete betekent voor AGV (en onderliggend waternet)?
 3. Zijn we er wel voor dat waterplannen opgaan in het fysieke plan voor de leefomgeving? Dat moet je toch niet willen?
 4. Is de volgorde niet: eerst waterplan op orde; dan de rest? Graag de mening van het Dagelijks Bestuur

Pag 8-26:vekleining en verlaat zijn van gereedkomen EHS

Hierrmee lopen we een risico mogelijk niet aan Europese regelgeving voldoen (los van de onwenselijkheid van het geschetste).

 1. Wat is de kans daarop
 2. wat zijn dan eventueel de kosten/gevolgen voor AGV,
 3. wanneer komt daar duidelijkheid over?

Pag 13: keringen in het algemeen;

 1. We missen de voortgang en prognose mbt betrekking tot de preventieve maatregelen; ik heb bij mijn weten eerder naar gevraagd, en het lijkt me dat dat r bij hoort?


Pag 16: hulde voor het meenemen van de dierenwelzijnsaspecten,

 1. kan ik die plannen eens zien? Waarschijnlijk kunnen ze als goed voorbeeld voor andere plannen dienen


Pag. 18: oranje staus van de waterkwaliteit 'overige wateren'

 1. Is eerder gesteld: de vraag is natuurlijk wat we er concreet aan gaan doen?

Pag. 19; meetwaarden

Dit gaat alleen over P en N warden

 1. maar wordt het ook niet tijd om andere waarden op te nemen, zoals gifstoffen en microplastics? 16-01 is net het rapport uitgekomen van de European Food Safety Authority (EFSA) dat bevestigt dat stoffen zoals imidacloprid een zeer belangrijke rol spelen in de bijensterfte. Bovendien concludeert zij dat de manier waarop wordt beoordeeld of een bepaald bestrijdingsmiddel veilig kan worden toegelaten tot de markt, geen rekening houdt met deze schadelijke effecten op bijen. De onderzochte middelen zijn in Nederland gewoon te koop en worden veelvuldig gebruikt door boeren, tuinders en particulieren.
 2. Vraag naar aanvullende metingen standaard deel uit te laten maken van de beoordelingsset. Heb ik volgens mij geen antwoord op gekregen?


Pag 21 Vaststelling Flora en fauna gedragscode vastgesteld

Dat is wel het minste dat gedaan kan worden. Daarmee groen geven lijkt wat royaal; immers in een rapport uit eind 2009 van de STOWA blijkt nog dat de implementatie volop in gang is (van de vorige) eb dat dit nog lang niet is voltooid.

 1. Kan deze tussenstand hierbij berokken worden? Vaststellen is één din, uitvoeren een twee en daar gaat het om?

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 22 jan. 2013

Antwoorden op vraag bij Agenda punt 7 7. Tussentijdse evaluatie Waterbeheerplan 2010-2015

 • Pag 6 – 26: Europese rapportage: In het voorjaar komt de tussenrapportage uit en daar staan naar verwachting de antwoorden
 • Pag 6 – 26 Richtlijn Overstroming Risico: de toezeging is gedaan dat dit wordt meegenomen in het schrijfteam
 • Pag 8-26: De nieuwe Omgevingswet: het is nog niet bekend hoe dit gaat uitpakken...
 • Pag 8-26: Gevolgen verkleining en verlaat zijn van gereedkomen EHS: hier komt rapportage over (zie eerste punt)
 • Pag 13: keringen in het algemeen: nog geen antwoord
 • Pag. 18: oranje staus van de waterkwaliteit 'overige wateren' : hier gaat, op initiatief PvdD, een oproep uit naar PS om waternormering goed te keuren
 • Pag. 19; meetwaarden andere dan P&N waarden: suggestie wordt gedaan om verzoek in te dienen om microplastics mee te nemen.
 • Pag 21 Vaststelling Flora en fauna gedragscode vastgesteld: afdoende aan de orde geweest bij vaststelling 2012 naar mening DB

Interessant voor jou

Vragen over vermeende hoge waterkwaliteit

Lees verder

Vragen naar aanleiding Voorlopige richtingen Deltaprogramma

Lees verder