Vragen over de gang van zaken rondom muskus­rat­ten­beheer


Indiendatum: apr. 2017

Achtergrond

Op 20 april 2016 stond het stuk ‘Proces visievorming muskusrattenbeheer’ op de commissie agenda. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft voorafgaand aan de vergadering aan het DB verzocht om de aangekondigde workshop uit te stellen totdat de evaluatie van het gezamenlijke MRB en/of de resultaten van de landelijke Veldproef MRB beschikbaar waren, dit met grote steun van de overige fracties van het AB. De workshop is uiteindelijk niet in mei gehouden maar op 30 september 2016. Tijdens deze workshop waren echter nog steeds geen evaluatie of resultaten van de Veldproef ter beschikking gesteld. Tijdens de workshop werd echter wél veelvuldig verwezen naar tussenresultaten van de Veldproef, dit tot grote frustratie van de deelnemers.

Vanaf die datum, 30 september 2016, heeft onderstaande tijdlijn zich ontsponnen rondom de nieuwe beleidsnota/visie, evaluatie van de lopende samenwerkingsovereenkomst en de (tussen)resultaten van de Veldproef.

Twee belangrijke momenten zijn met rode tekst gemarkeerd. Ten eerste het moment dat de portefeuillehouder zeker over de tussenresultaten van de Veldproef had kunnen beschikken, en ten tweede het moment waarop de bestuursondersteuning eindelijk de tussenresultaten van de Veldproef aan het AB stuurt.

Aangezien Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het leidende waterschap is in het samenwerkingsverband MRB is er door onze fractie contact opgenomen met onze collega’s in HDSR. Zij wisten ons te melden dat de nieuwe beleidsvisie MRB 2017-2020 op 11 april 2017 in hun commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer (BMZ) is besproken. De nieuwe beleidsvisie is ook aanwezig op de website van HDSR[1].

Naar aanleiding van deze tijdlijn heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur over het proces rondom muskusrattenbeheer, de samenwerking met de 5 andere waterschappen onder gemene rekening en de Veldproef. Op een later moment zal onze fractie inhoudelijke vragen stellen over nut en noodzaak van de huidige wijze van muskusrattenbeheer.

Vragen

1. Graag uitleg van het DB hoe het kan dat de tussenresultaten van de Veldproef reeds ambtelijk op 12 oktober 2016 ontvangen waren, maar dat deze ondanks herhaalde vragen van onze fractie via mail en in AB/CIE vergaderingen pas op 8 maart 2017 ter beschikking gesteld zijn aan het AB, 5 maanden later.

2. Graag uitleg van het DB hoe de communicatie lijnen/procedures tussen de ambtelijke organisatie, de bestuursondersteuning en het Dagelijks Bestuur zijn ingericht, met daarbij een aanbeveling hoe deze verbeterd kunnen worden om in de toekomst een dergelijke situatie te voorkomen.

3. Hoe beoordeelt het DB de gang van zaken rondom de reeds lang verwachte maar nog steeds niet ontvangen nieuwe beleidsvisie?

4. Beschikt het DB, de bestuursondersteuning dan wel de ambtelijke organisatie over een evaluatie van de lopende samenwerkingsovereenkomst met 5 andere waterschappen in het kader van MRB?
Zo ja, is deze evaluatie onderdeel geweest van de nieuw opgestelde beleidsvisie? En zo ja, wanneer kan het AB deze evaluatie verwachten?
Zo nee, hoe kijkt de DB dan aan tegen de nieuwe beleidsvisie die gericht is op juist dit samenwerkingsverband, en waarop is deze nieuwe beleidsvisie dan wél gebaseerd?

5. Wie heeft er namens Waterschap AGV deelgenomen aan de totstandkoming van de nieuwe beleidsvisie MRB?

6. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie MRB binnen het samenwerkingsverband met 5 andere waterschappen gebaseerd moet zijn op een adequate inhoudelijke en financiële evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst en de daaraan ten grondslag liggende beleidsnota?
Zo ja, hoe gaat het DB er zorg voor dragen dat de nieuwe beleidsvisie pas van kracht wordt op het moment dat aan deze voorwaarde voldaan is?
Zo nee, waarom niet?

7. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie MRB voor Waterschap AGV idealiter gebaseerd moet zijn op de volledige resultaten van de landelijke Veldproef, dus naast beheer aspecten ook op preventie aspecten?
Zo ja, hoe gaat het DB er zorg voor dragen dat een nieuwe beleidsvisie MRB-AGV pas van kracht wordt op het moment dat aan deze voorwaarde voldaan is?
Zo nee, waarom niet?

8. Welke waarde hecht het DB aan de landelijke Veldproef in het tot stand komen van een nieuwe beleidsvisie/nota voor MRB in Waterschap AGV?

9. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie/nota MRB pas zinvol is nádat de Veldproef volledig afgerond is en alle resultaten bekend zijn?
Zo ja, wat wordt dan de inzet van het DB rondom de nieuwe beleidsvisie zoals opgesteld door HDSR?
Zo nee, welke rol ziet het DB dan voor (de resultaten van de) Veldproef?

10. Wanneer is de landelijke Veldproef volledig afgerond, en wanneer komen de resultaten van de Veldproef vervolgens ter beschikking van het AB?

11. Is het DB het met onze fractie eens dat de resultaten van de Veldproef direct na verstrekken door de organisatie die de Veldproef coördineert aan het AB moet worden verstrekt, zonder dat deze eerst dagen/weken/maanden in de ambtelijke organisatie blijven hangen?
Zo ja, wat gaat het DB doen om dit te bewerkstelligen?
Zo nee, waarom niet?

12. Is het DB het met onze fractie eens dat de totstandkoming van een nieuwe visie/nota rondom MRB (mede) een verantwoordelijkheid is van het AB?
Zo ja, op welke wijze gaat het DB gelegenheid geven aan het AB om deze verantwoordelijkheid op te pakken? Wordt er bijvoorbeeld een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd?
Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Het lid van het Algemeen Bestuur, Jeroen Brink

[1] Zie http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hdsr&agendaid=2becc13e-0d15-4123-8341-1f8552a962f3&FoundIDs=&year=2017

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 12 mei 2017

Op 23 april 2017 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de beleidsvisie Muskusrattenbeheer en het proces wat daarbij doorlopen is.

Toelichting
De samenwerking binnen het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer verliep de eerste jaren moeizaam. Er werden producten en rapportages geleverd van onvoldoende kwaliteit, ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit AGV om daar een verbeterslag in te maken. Steun van de andere samenwerkingspartners bleef in eerste instantie uit. Voor het Dagelijks Bestuur was dit in 2016 reden om scenario’s te onderzoeken of het muskusrattenbeheer voor AGV anders georganiseerd kon worden. Vanaf de 2e helft 2016 is er echter een kentering merkbaar binnen het samenwerkingsverband. Wisseling van management heeft geleid tot een duidelijk stevigere aanpak van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Verandering in samenstelling en indeling van rayons en de inzet van een flexteam heeft ook op de werkvloer voor veranderingen gezorgd. Hierdoor kwam er ook meer gezamenlijkheid en steun vanuit de andere partners. Er is vanuit Waternet en AGV veel tijd en energie gestopt in dit proces. Na verschillende rondes van verbeteringen en aanpassingen, ligt er nu een breed gedragen visie. In het laatste Bestuurlijke Overleg is AGV bedankt voor de aanjagende rol die ze heeft gehad in de aanzet tot verbetering. Het Dagelijks bestuur heeft er vertrouwen in dat er binnen het samenwerkingsverband er echt een kentering heeft plaatsgevonden en is van mening dat de beleidsvisie die nu voorligt een goede basis is voor de verdere samenwerking.

Beantwoording vragen:

 1. Graag uitleg van het DB hoe het kan dat de tussenresultaten van de Veldproef reeds ambtelijk op 12 oktober 2016 ontvangen waren, maar dat deze ondanks herhaalde vragen van onze fractie via mail en in AB/CIE vergaderingen pas op 8 maart 2017 ter beschikking gesteld zijn aan het AB, 5 maanden later.

  De Commissie Muskus- en Beverratten (CMB) van de Unie van Waterschappen is de opdrachtgever van deze rapportage. AGV is niet vertegenwoordigd in de commissie. In deze commissie is in het najaar 2016 afgesproken de tussenrapportage op dat moment niet actief te verspreiden of te publiceren. Op 12 oktober 2016 is de tussenrapportage ambtelijk door Waternet ontvangen vanuit HDSR met daarbij dan ook het verzoek de stukken niet verder te verspreiden. Dit is dan ook niet gebeurd.
  Op initiatief van de Commissie Muskus- en Beverratten is vervolgens op 27 januari jl. een bijeenkomst georganiseerd voor de portefeuillehouders van alle waterschappen over de tussenresultaten van de Veldproef Muskusratten. AGV heeft op deze bijeenkomst bestuurlijk kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Daarna is op 8 maart de tussenrapportage aan het AB gezonden.
 2. Graag uitleg van het DB hoe de communicatie lijnen/procedures tussen de ambtelijke organisatie, de bestuursondersteuning en het Dagelijks Bestuur zijn ingericht, met daarbij een aanbeveling hoe deze verbeterd kunnen worden om in de toekomst een dergelijke situatie te voorkomen.

  Het wekelijks portefeuille-overleg wordt gebruikt om de voortgang van dossiers te bespreken en af te stemmen met de portefeuillehouder. Het Muskusrattenbeheer is de afgelopen jaar veelvuldig in het portefeuille-overleg aan de orde geweest. Bij deze besprekingen zijn de portefeuillehouder, directeur Watersysteem, betrokken afdelingshoofd, projectleider en bestuursadviseur in de regel aanwezig. In het overleg is periodiek de ambtelijke voortgang van het proces, de samenwerking met HDSR, de inhoud van de beleidsvisie, de financiën en de noodzakelijk geachte interventies op management en bestuurlijk niveau met elkaar besproken en afgestemd. Wanneer nodig is er tussentijds contact met elkaar.

  De portefeuillehouder informeert het DB en AB vervolgens over relevante zaken in een lopend dossier. Bestuurlijke overleggen worden voorgesproken en teruggekoppeld in DB-vergaderingen.

  Het DB is van mening dat deze werkwijze goed heeft gefunctioneerd op dit dossier.
 3. Hoe beoordeelt het DB de gang van zaken rondom de reeds lang verwachte maar nog steeds niet ontvangen nieuwe beleidsvisie?

  Het voorstel ‘Muskusrattenbeheer: vaststellen beleidsvisie en ondertekening gemene rekening’ ligt ter advisering voor in de commissie van 24 mei 2017.
  Het DB vindt dat, ondanks vele interventies vanuit AGV en Waternet, de vorming van de beleidsvisie een langdurig en intensief proces is geweest.
 4. Beschikt het DB, de bestuursondersteuning dan wel de ambtelijke organisatie over een evaluatie van de lopende samenwerkingsovereenkomst met 5 andere waterschappen in het kader van MRB? Zo ja, is deze evaluatie onderdeel geweest van de nieuw opgestelde beleidsvisie? En zo ja, wanneer kan het AB deze evaluatie verwachten? Zo nee, hoe kijkt de DB dan aan tegen de nieuwe beleidsvisie die gericht is op juist dit samenwerkingsverband, en waarop is deze nieuwe beleidsvisie dan wél gebaseerd?

  Er is een evaluatiedocument over de periode 2012 – 2014. Een evaluatie van een recentere datum is niet beschikbaar. Dit is een voorbeeld van een document wat niet aan de gevraagde kwaliteit voldoet. De voorbereiding van de nieuwe beleidsvisie is gestart met het bevragen van HDSR op de te gebruiken gegevens naar aanleiding van dat evaluatiedocument. Uiteindelijk is er niet voor gekozen deze evaluatie over te doen, maar is binnen het samenwerkingsverband gekozen om met alle betrokken waterschappen op bestuurlijk en ambtelijk niveau uitgebreide interviews af te nemen als input voor de beleidsvisie. Tijdens deze interviews is het samenwerkingsverband geëvalueerd, is uitgebreid stilgestaan bij de onderlinge samenwerking en is er vooruit gekeken naar de inhoudelijke en financiële speerpunten van de op te stellen visie. De nieuwe beleidsvisie is gebaseerd de uitkomsten van bovengenoemde interviews en op de tussenrapportage van de landelijke veldproef. In de notitie evaluatie en scenario’s (onderdeel van het bestuursvoorstel beleidsvisie Muskusrattenbeheer BBV17.0193) heeft AGV de doelstellingen, zoals opgenomen in beleidsvisie 2011-2015, zelf ook nog beoordeeld. Het Dagelijks bestuur zal er bij het samenwerkingsverband op aandringen dat over de nieuwe beleidsperiode een volwaardige evaluatie wordt uitgevoerd. Het evaluatiedocument 2012-2014 is als bijlage bijgevoegd.
 5. Wie heeft er namens Waterschap AGV deelgenomen aan de totstandkoming van de nieuwe beleidsvisie MRB?

  Er is een werkgroep met ambtelijke vertegenwoordiging vanuit elke deelnemend waterschap. Vanuit Waternet maakt projectleider Watersysteem deel uit van deze werkgroep. Daarnaast is de beleidsvisie diverse malen in de ambtelijke stuurgroep en het directeurenoverleg van het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer besproken. Hierin wordt Waternet vertegenwoordigd door respectievelijk het betrokken afdelingshoofd en directeur Watersysteem. Tevens is de beleidsvisie besproken in het Bestuurlijk Overleg Muskusrattenbeheer van d.d. 16 februari 2017. Dhr. Kruiswijk vertegenwoordigt AGV in dit overleg. De beleidsvisie die nu voorligt is mede daarmee het resultaat van de gesprekken die op alle niveaus binnen het samenwerkingsverband over dit onderwerp hebben plaatsgevonden.
 6. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie MRB binnen het samenwerkingsverband met 5 andere waterschappen gebaseerd moet zijn op een adequate inhoudelijke en financiële evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst en de daaraan ten grondslag liggende beleidsnota? Zo ja, hoe gaat het DB er zorg voor dragen dat de nieuwe beleidsvisie pas van kracht wordt op het moment dat aan deze voorwaarde voldaan is? Zo nee, waarom niet?

  Het DB is van mening dat de beleidsvisie die nu voorligt een goede basis biedt voor de voortgang van het samenwerkingsverband voor de komende jaren. Doordat binnen het samenwerkingsverband gekozen is voor de interviewmethode als input voor de beleidsvisie (zie vraag 4) heeft er geen aanvullende evaluatie over 2015 en 2016 plaatsgevonden.
 7. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie MRB voor Waterschap AGV idealiter gebaseerd moet zijn op de volledige resultaten van de landelijke Veldproef, dus naast beheer aspecten ook op preventie aspecten? Zo ja, hoe gaat het DB er zorg voor dragen dat een nieuwe beleidsvisie MRB-AGV pas van kracht wordt op het moment dat aan deze voorwaarde voldaan is? Zo nee, waarom niet?

  Om het proces van de visievorming niet verder te vertragen is binnen het samenwerkingsverband er voor gekozen om de nieuwe beleidsvisie op te stellen, en niet te wachten totdat de eindresultaten van de landelijke veldproef bekend zijn. De landelijke veldproef bepaalt mede de bestrijdingsstrategie op de lange termijn. De tussenrapportage geeft echter op dit moment niet de verwachting dat dit aanleiding is tot aanpassing van de beleidsvisie.
 8. Welke waarde hecht het DB aan de landelijke Veldproef in het tot stand komen van een nieuwe beleidsvisie/nota voor MRB in Waterschap AGV?

  Het DB hecht waarde aan de uitkomst, zie vraag 7.
 9. Is het DB het met onze fractie eens dat een nieuwe beleidsvisie/nota MRB pas zinvol is nádat de Veldproef volledig afgerond is en alle resultaten bekend zijn? Zo ja, wat wordt dan de inzet van het DB rondom de nieuwe beleidsvisie zoals opgesteld door HDSR? Zo nee, welke rol ziet het DB dan voor (de resultaten van de) Veldproef?

  Nee, zie vraag 7 en 8.
 10. Wanneer is de landelijke Veldproef volledig afgerond, en wanneer komen de resultaten van de Veldproef vervolgens ter beschikking van het AB?

  Wanneer in 2018 de resultaten van de Veldproef door de uniecommissie Muskusrattenbeheer worden vrijgegeven voor verdere verspreiding worden ze ter beschikking gesteld aan het AB.
 11. Is het DB het met onze fractie eens dat de resultaten van de Veldproef direct na verstrekken door de organisatie die de Veldproef coördineert aan het AB moet worden verstrekt, zonder dat deze eerst dagen/weken/maanden in de ambtelijke organisatie blijven hangen? Zo ja, wat gaat het DB doen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

  Ja, zie vraag 10.
 12. Is het DB het met onze fractie eens dat de totstandkoming van een nieuwe visie/nota rondom MRB (mede) een verantwoordelijkheid is van het AB? Zo ja, op welke wijze gaat het DB gelegenheid geven aan het AB om deze verantwoordelijkheid op te pakken? Wordt er bijvoorbeeld een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd? Zo nee, waarom niet?

  Ja, het betreft een strategisch beleidsonderwerp. Besluitvorming hierover is dan ook aan het AB. De keuze voor onderwerpen voor de beeldvormende sessies ligt bij het AB zelf. HDSR heeft daarnaast op d.d. 30 september 2016 een beeldvormende bijeenkomst gehouden over de beleidsvisie voor de algemeen besturen van de waterschappen. Alle AB-leden zijn hiervoor uitgenodigd geweest.

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vragen over vergunnningen voor lozingen door bedrijven

Lees verder

Vragen over de “Visie Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 2017-2020”

Lees verder