Vragen over spuiten van gif/bestrij­dings­mid­delen en dode vissen


Indiendatum: jun. 2018

Achtergrond

Via een verontruste inwoner van Amsterdam bereikte onze fractie het nieuws dat er in het Ecolint in Amsterdam Buitenveldert recent erg veel dode vissen (waaronder brasems) gevonden zijn. Bij het bruggetje van de Kalfjeslaan en hoek Nederhoven zag deze inwoner vijf (5) dode brasems in het slootje liggen. Dat was op dinsdag 29 mei. Op de vrijdag erna werden de vissen door Waternet verwijderd, en zou het om in totaal om 62 dode vissen gaan.

Naar aanleiding van deze melding heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur.

Vragen

  1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van deze aanzienlijke vissterfte in stedelijk gebied?
  2. Zo ja, wat is de oorzaak van deze vissterfte? Wordt er bijvoorbeeld autopsie op de vissen verricht om de oorzaak te achterhalen, en zo nee waarom niet? En is er vaker sprake van dit soort grootschalige vissensterfte in ons beheergebied (graag aangeven hoe vaak, waar, op welke schaal en welke vissoorten het betreft)?
  3. Zo nee, dan bij deze het verzoek aan het DB om navraag te doen om de details van deze vissterfte boven tafel te krijgen, en deze met het Algemeen Bestuur te delen, inclusief de informatie gevraagd in vraag 2.

  4. Is het DB bekend met het spuiten van gif/bestrijdingsmiddelen door gemeenten in ons beheergebied, zeker daar waar het in nabijheid van open water gaat?
  5. Zo ja, welke gemeenten betreft dit en welke afspraken zijn er met deze gemeenten om te voorkomen dat er dodelijk gif in het water uitspoelt?
  6. Zo nee, is het DB bereid om in overleg te treden met gemeenten in ons beheergebied om hier afspraken over te maken? Zo ja, op welke termijn gaat het DB dit doen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Het lid van het Algemeen Bestuur, Jeroen Brink

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 11 jul. 2018

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over vissterfte op 29 mei in Buitenveldert

Achtergrond
Via een verontruste inwoner van Amsterdam bereikte onze fractie het nieuws dat er in het Ecolint in Amsterdam Buitenveldert recent erg veel dode vissen (waaronder brasems) gevonden zijn. Bij het bruggetje van de Kalfjeslaan en hoek Nederhoven zag deze inwoner vijf (5) dode brasems in het slootje liggen. Dat was op dinsdag 29 mei. Op de vrijdag erna werden de vissen door Waternet verwijderd, en zou het om in totaal om 62 dode vissen gaan. Naar aanleiding van deze melding heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur.

Vraag 1
Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van deze aanzienlijke vissterfte in stedelijk gebied?

Antwoord 1
Het Dagelijks Bestuur is op de hoogte van het feit dat de vissterfte op dat moment en op die locatie helaas hoger is geweest dan normaal.

Vraag 2
Zo ja, wat is de oorzaak van deze vissterfte? Wordt er bijvoorbeeld autopsie op de vissen verricht om de oorzaak te achterhalen, en zo nee waarom niet? En is er vaker sprake van dit soort grootschalige vissensterfte in ons beheergebied (graag aangeven hoe vaak, waar, op welke schaal en welke vissoorten het betreft)?

Antwoord 2
Het Dagelijks Bestuur heeft de indruk dat de vissterfte in het beheergebied in het afgelopen voorjaar soms hoger is dan normaal door de lange droge periode in combinatie met een aantal riooloverstorten door korte, hevige buien in mei. Deze riooloverstorten bij hevige buien zijn niet altijd te voorkomen. Op dit moment (juli) is overigens geen sprake van bovenmatige vissterfte. Meldingen van vissterfte worden geregistreerd. Gemiddeld gaat het om 250 meldingen per jaar. Helaas is hier niet altijd iets aan te doen. We houden geen gegevens bij over het aantal gevallen van en de omvang van vissterfte in ons beheergebied. We laten geen autopsie verrichten op vissen aangezien de oorzaak van de vissterfte bekend is, zoals hierboven beschreven. Bij een vermoeden van botulisme laten we de vis wel onderzoeken.

Vraag 3
Zo nee, dan bij deze het verzoek aan het DB om navraag te doen om de details van deze vissterfte boven tafel te krijgen, en deze met het Algemeen Bestuur te delen, inclusief de informatie gevraagd in vraag 2.

Antwoord 3
Zie antwoord 2.

Vraag 4
Is het DB bekend met het spuiten van gif/bestrijdingsmiddelen door gemeenten in ons beheergebied, zeker daar waar het in nabijheid van open water gaat?

Antwoord 4
Bij het Dagelijks Bestuur is geen specifieke informatie bekend over het spuiten van bestrijdingsmiddelen in ons beheergebied. In algemene zin kan wel worden gezegd dat er een algemeen verbod op gif/bestrijdingsmiddelen is. Voor land- en tuinbouw bedrijven (die een uitzonderingspositie hebben) geldt doorgaans op grond van het Activiteitenbesluit een teeltvrije, tevens spuit- en bemestingsvrije zone langs oppervlaktewaterlichamen.

Vraag 5
Zo ja, welke gemeenten betreft dit en welke afspraken zijn er met deze gemeenten om te voorkomen dat er dodelijk gif in het water uitspoelt?

Antwoord 5
Het is niet de taak van het waterschap maar van het Rijk om afspraken te maken met gemeenten over het gebruik van gif/bestrijdingsmiddelen. Overigens geldt er voor gemeenten een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Vraag 6
Zo nee, is het DB bereid om in overleg te treden met gemeenten in ons beheergebied om hier afspraken over te maken? Zo ja, op welke termijn gaat het DB dit doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Het is volgens het Dagelijks Bestuur niet nodig om met gemeenten in overleg te treden over bestrijdingsmiddelen, omdat hierover op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt. In het geval van de glastuinbouw is wel overleg met gemeenten waar glastuinbouw aanwezig is.

Het Dagelijks Bestuur

Interessant voor jou

Vragen over de “Visie Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 2017-2020”

Lees verder

Vragen over conceptbesluit landelijke strategie muskusratten beheer

Lees verder