Voorstel over beeld­ma­te­riaal uit openbare verga­de­ringen aange­nomen


9 juli 2020

Tijdens de laatste AB-vergadering voor het zomerreces is een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen om het delen van beeldmateriaal uit openbare vergaderingen toe te staan.

In het nieuwe Reglement van Orde werd opgenomen dat er voor het plaatsen van foto’s of filmpjes op social media aan alle deelnemers van de vergadering toestemming gevraagd moet worden. Algemeen Bestuurslid Jennifer Bloemberg-Issa vindt dat onwenselijk: social media is een kanaal waar het publiceren van beelden uit openbare vergaderingen zou moeten kunnen om ook via deze weg verantwoording aan de kiezer af te leggen.

Het amendement is met 10 stemmen tegen en 18 stemmen voor aangenomen. Een ander voorstel om het indienen van een motie mogelijk te maken voor een AB-lid zonder extra ondertekenaars is helaas verworpen.